فیلم سه لایه

تکنولوژی تولید فیلم استرچ چند لایه در شرکت زرنام پلاست یزد مورد استفاده قرار گرفته است . استفاده از این تکنولوژی موجب میشود فیلم تولیدی از استحکام بالایی جهت استفاده در دستگاهای استرچ پیچ برخوردار میباشد.

استفاده از این تکنولوژی موجب میشود امکان استفاده از مواد و افزودنیهای متفاوت حتی در حالتی که این افزودنیها اثر متقابل بر یکدیگر داشته باشند نیز در فرایند تولید مقدور گردد.